Ogólne warunki umów


 

1. Nasza działalność jako pośredników opiera się na informacjach przekazanych przez zleceniodawców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich poprawność i kompletność.
 
2. Umowa pośrednictwa z nami lub wskazanymi przez nas osobami zostaje zawarta na piśmie i w oparciu o przedłożoną Państwu prezentację obiektu wraz z warunkami umowy.
 
3. Efekty naszych działań jako pośredników przeznaczone są wyłącznie do Państwa wiedzy i powinny być traktowane z należytą poufnością. W przypadku przekazania wyników pracy osobom trzecim bez naszej zgody są Państwo zobowiązani do zapłacenia ustalonej prowizji, jeżeli osoba trzecia dokona zakupu/sprzedaży bez umowy pośrednictwa z nami. Dalsze roszczenia o pokrycie szkód pozostają nienaruszone.
 
4. Mamy prawo do działania za wynagrodzeniem w postaci prowizji także dla drugiej strony umowy.
 
5. Roszczenie o prowizję nie zostaje naruszone przez to, że w miejsce pierwotnie planowanej czynności dokonano innej (np. kupno zamiast najmu i odwrotnie) o ile efekt ekonomiczny nie odbiega w sposób istotny od naszej oferty.
 
6. Prowizja jest należna i wymagalna w przypadku zawarcia umowy w należytej formie i ewentualnie wystąpienia ustalonego w niej warunku zawieszającego lub w przypadku dokonania równoważnej czynności, która jest w związku z czynnością dokonaną przez nas. O warunkach nabycia lub użytkowania powinni nas Państwo poinformować.
 
6a. O ile nie ustalono inaczej w ofercie, kupujący płaci prowizję w wysokości 6% + VAT (23%) od ustalonej w umowie kupna-sprzedaży całkowitej ceny nieruchomości.
 
7. Roszczenie o zatrzymanie lub wyrównanie prowizji jest wykluczone, jeżeli nie została ona wypłacona lub prawomocnie stwierdzona.

 

8. Jeżeli obiekt, który wskazujemy jest Państwu już znany należy niezwłocznie (tzn. najpóźniej w ciągu trzech dni) powiadomić nas o tym pisemnie po otrzymaniu prezentacji nieruchomości. W przeciwnym wypadku, klient pokrywa całość kosztów, które powstały przez to, że nie poinformował nas o swojej wiedzy.

 

9. Miejscem spełnienia świadczenia jest nasza siedziba, zaś sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla naszej siedziby o ile prawo nie stanowi inaczej.

 

10. Jeżeli jedno lub kilka z powyższych postanowień byłoby lub miało się stać nieważnymi, to skuteczność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione przez strony przez takie postanowienie, które będzie w najlepszy sposób odpowiadało interesom ekonomicznym stron i nie będzie sprzeczne z pozostałymi postanowieniami umownymi.

 

+48 786 100 737

info@zamieszkaj-w-palacu.pl

  

"Nadszedł czas, aby obudzić zamki i pałace z ich snu"

 

Mapa wszystkich obiektów